Any Audio Grabber 5.9.5.393

Any Audio Grabber 5.9.5.393

Sorentio Systems Ltd. – 29,2MB – Freeware – Windows
5 Stars User Rating
Soft4Boost Any Audio Grabber is intended for saving audio tracks from audio discs to computer in different audio formats. Now you don't need other converters as Soft4Boost Any Audio Grabber supports most of all known audio formats - MP3, AAC, WAV, MP2, OGG, M4A, WMA and etc. Soft4Boost Any Audio Grabber is CD/DVD-DA Extractor, that has simple and comfortable interface. To save music from a disc you just need to insert your Audio CD/DVD. It takes just a few seconds for Soft4Boost Any Audio Grabber to grab whole disc! Moreover, you can request information about your audio CD/DVD in the Internet, (the name of the album, the singer's name, the year of its coming and the songs). Otherwise, you can change Soft4Boost Any Audio Grabber design as you wish! There are 11 beautiful skins! Soft4Boost Any Audio Grabber provides lifetime free update service and Unlimited Free technical support. In addition, it also provides more and more language packs for worldwide users.

Tổng quan

Any Audio Grabber là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Sorentio Systems Ltd..

Phiên bản mới nhất của Any Audio Grabber là 6.2.9.547, phát hành vào ngày 08/02/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 09/05/2013.

Any Audio Grabber đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 29,2MB.

Người sử dụng của Any Audio Grabber đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Any Audio Grabber!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản